17 lipca, 2024

Co powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie taryfy?

Samorządy gminne oraz przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką wodno-kanalizacyjną zobowiązane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa do złożenia wniosków o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na 120 dni przez końcem obowiązywania dotychczasowej taryfy. Nowe taryfy wodno-ściekowe ustalane są na okres kolejnych 3 lat. Wniosek należy kierować do instytucji, jaką są Wody Polskie poprawiona taryfa powinna natomiast zawierać uzasadnienie ustalonych kwot. Poprawienie taryfy za wodę oraz poprawienie taryfy za ścieki jest konieczne w przypadku odrzucenia wniosku ze względu głównie na zawyżone koszty w nim zawarte oraz na brak amortyzacji. Obowiązek poprawienia projektu taryfy wymaga złożenia nowego wniosku. Powinien on zawierać nie tylko podstawowe dane dotyczące składającego podmiotu, ale także musi znaleźć się w nim ustalona taryfa za ścieki korekta uwzględniająca wcześniejsze uwagi. Wniosek o zatwierdzenie taryfy musi zawierać również dokładne uzasadnienie decyzji oraz sprawozdanie finansowe z ostatnich 3 lat, wieloletni plan rozwoju, porównanie stawek i cen aktualnie obowiązujących, do tych jakie przewiduje nowa taryfa za ścieki i taryfa za wodę 2021.