14 kwietnia, 2024

Zarząd prostej spółki akcyjnej – z kogo powinien się składać?

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych umożliwiła tworzenie nowego rodzaju spółki, czyli Prosta Spółka Akcyjna. Organem prowadzącym i nadzorującym jest Zarząd, który zajmuje się prowadzeniem interesów w jej imieniu oraz reprezentowaniem. Może on składać się wyłącznie z jednego członka lub większej ilości osób. Akcjonariusze spółki mają prawo do powoływania oraz odwoływania poszczególnych członków Zarządu. Jeśli natomiast powołana została Rada Nadzorcza to ona odpowiada za ich powoływanie oraz ewentualne odwoływanie z funkcji.

Do tego, by Rada Nadzorcza Prostej Spółki Akcyjnej mogła funkcjonować koniecznych jest co najmniej trzech członków powołanych uchwałą akcjonariuszy. Zajmuje się ona sprawowaniem nadzoru nad działalnością spółki, ale nie ma jednak prawa do wydawania Zarządowi poleceń, które będą wiążące w zakresie prowadzenia interesów spółki. Ma ona przede wszystkim oceniać prawidłowość i rzetelność sporządzanych sprawozdań oraz wniosków wydawanych przez Zarząd w zakresie podziału zysku lub sposobu pokrycia powstałych strat. Rada Nadzorcza składa także walnemu zgromadzeniu coroczne sprawozdanie zawierające wydaną ocenę.

Nowym organem, jaki powstał wraz z nowym rodzajem spółki jest Rada Dyrektorów. Prowadzi ona jej sprawy, reprezentuje interesy na zewnątrz, a także nadzoruje wszelkie decyzje. Ten organ może składać się z jednego lub kilku dyrektorów. Rada Dyrektorów musi wydać uchwały w takich sprawach, jak podejmowanie decyzji, które mają strategiczne znaczenie dla dalszego funkcjonowania spółki, ustalanie planów budżetowych oraz ustalanie struktury organizacyjnej i kształtowanie podstawowych funkcji związanych z jej prowadzeniem.